สสอ.เมืองศรีสะเกษ
พันธกิจ
ค่านิยม MOPH & สามัคคี ดี เก่ง สุข
คลินิกแพทย์แผนไทย สสอ.เมืองศรีสะเกษ