รพ.สต.กุดโง้ง
รพ.สต.คูซอด
รพ.สต.ตะดอบ
รพ.สต.แทง
รพ.สต.น้ำคำ
รพ.สต.โนนแกด
รพ.สต.บ้านกลาง
รพ.สต.บ้านก้านเหลือง
รพ.สต.บ้านโพธิ์
รพ.สต.สร้างเรือง
รพ.สต.หนองแก้ว
รพ.สต.หนองครก
รพ.สต.หนองคู
รพ.สต.หนองโน
รพ.สต.หนองไผ่
รพ.สต.หนองแวง
รพ.สต.หนองไฮ