กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
งานควบคุมโรค
งานทันตสาธารณสุข
งานบริหาร
งานพัฒนายุทธศาสตร์
งานองค์กรสร้างสุข
งานอื่นๆ